Welcome to Comuna Malusteni, judetul Vaslui   Apasa pentru a asculta! Welcome to Comuna Malusteni, judetul Vaslui Powered By GSpeech
Ultima modificare: 19 June 2024.

Ultimele documente adaugate

Comunicat

Având in vedere intrarea in vigoare a Legii nr. 192/19.07.2018 pentru modificarea și completarea  Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, art. I din această lege prevede la punctul 3 introducerea in conținutul Legii 416/2001 a două noi articole...citeste intreg comunicatul

alegeri

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Administraţia publică funcţionează în concordanţă cu principiile autonomiei locale, descentralizării, legalităţii şi al consultării cetăţenilor cu privire la problemele locale.
Autonomia locală este un drept exercitat de consiliile locale şi primari, de consiliile judeţene, alese prin vot direct.

Primăria este organul executiv al Consiliului local. Primarul este şeful administraţiei publice locale. Primarul reprezintă oraşul în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate.

Primar:

Bîțu Gheorghe
Data şi locul naşterii:
Religia: Ortodoxa
Studii:
Activitatea profesionala:
Apartenenţă politică: PSD

Atribuţiile Primarului:
Primarul exercita următoarele atribuţii principale:

 • atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii:
  • îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civila şi autoritate tutelara şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil.
  • atribuţii privind desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului.
 • atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local:

prezintă consiliului local, în primul trimestru , un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

  • prezintă la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
  • elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială si de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune spre aprobarea consiliului local.
 • atribuţii referitoare la bugetul local
  • exercită funcţia de ordonator principal de credite;
  • întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
  • iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
  • verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal cât şi a sediului secundar;
 • atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
  • coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
  • ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţa;
  • ia măsuri pentru organizarea executarii şi executarea în concret a activităţilor din domeniile : educaţie, servicii sociale, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, situaţii de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului înconjurător, conservarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, dezvoltare urbană, evidenţa persoanelor, podurile şi drumurile publice, servicii comunitare de utilitate publicş, servicii de urgentă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor, activităţi de administraţie social-comunitară, locuinţe sociale, alte servicii publice, stabilite prin lege;
  • ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ - teritoriale;
  • numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
  • asigură elaborarea planurilor urbanistice, prevăzute de lege, şi le supune spre aprobare consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
  • emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
  • asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protecţiei mediului şi a gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor;

Pentru exercitarea atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobat de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.

Scroll to top
Apasa pentru a asculta! Powered By GSpeech